wexler-consultants.com

ניסיון בינלאומי

במהלך עבודתו צבר רו"ח וקסלר ניסיון רב בפעילות בינלאומית בהקמת חברות בחו"ל ובניהולן הפיננסי השוטף, כולל הובלת צוותים של רואי חשבון מקומיים בהכנת דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים.
פעילויות אחרות בהן עסק כללו בדיקות נאותות לחברות ועסקים בעלי פוטנציאל לרכישה או לשיתופי פעולה, ניהול משאים ומתנים עם גופים בנקאיים בחו"ל , בדגש על פעילות עם בנקים ישראליים בלונדון ובניו-יורק כמו גם עבודה עם בנקים זרים, לצורך גיוס קווי אשראי למימון פעילות שוטפת ולמימון פיתוח של פעילויות עסקיות.
על מנת להשיג מטרות אלו, עבד רו"ח וקסלר עם אנשי מקצוע בישראל ובחו"ל ובהם רואי חשבון, יועצים פיננסיים ועורכי דין.

ניסיוננו הנרחב, יכולותינו המקצועיות והגישה השירותית שלנו ללקוח, הופכות אותנו לפתרון האידיאלי עבורך!
 
English