wexler-consultants.com

תוכניות אסטרטגיות, כלכליות וחשבונאיות

Financial Stratigic Planning


היכן היינו רוצים לראות את הקבוצה העסקית שלנו בעוד 3-5 שנים ?

לאן מועדות פני השוק שאנו פועלים בו ופני החברה שלנו ?

האם עלינו להיערך כבר היום ?


שאלות אלה ואחרות מעסיקות מועצות מנהלים של חברות בארץ ובעולם.
למרבה ההפתעה, חברות רבות אינן מקדישות כמעט זמן ומשאבים לתכנון עתידן, ופשוט 'מתגלגלות' עם המציאות העסקית.

בטווח הקצר לא יהיה, בהכרח, מחיר להתנהלות כזאת אולם לפרק זמן ארוך יותר יכולה להיות למדיניות של 'שב ואל תעשה' השפעה הרסנית על חברות:
 

  • איבוד כושר התחרות
  • איבוד של המיקוד העסקי
  • יציאה משווקים


השורה התחתונה של תוצאות אפשריות אלו היא פגיעה ברווחיות ובמוניטין החברה, ואף איום קיומי .

אוריאל וקסלר יועצים בע"מ תכין עבורכם תוכנית אסטרטגית רב שנתית, אשר תצא מן המציאות העסקית בה פועלת החברה, עם ניתוח והבנה של כיווני התפתחות השווקים והכוחות בהם היא פועלת, ותוביל אותה במתאר הצועד עם כיוונים אלה, תוך דגש על מיקוד עסקי ופיננסי, ויעדים כמותיים הניתנים למדידה.

English