wexler-consultants.com

תוכניות עסקיות ובדיקות כלכליות



נכנס לתחום עסקים חדש? מעוניין לשתף פעולה עם גורם עסקי אחר?

מעוניין לרכוש מכונה חדשה או לבצע השקעה חדשה ורוצה לבחון כדאיות?

מתלבט בשאלה Buy or Make ?



התוכניות העסקית היא כלי מעולה לבחינת החלטות השקעה וכדאיות פרויקטים.

אוריאל וקסלר יועצים בע"מ תכין עבורך תוכנית עסקית ממצה ויסודית אשר תבחן את השאלה מזוויות שונות ותמליץ כיצד לנהוג תחת הנחות שונות.

אנו מנוסים מאוד בהכנת תוכניות מסוג זה, במגוון רחב של נושאים.

English