wexler-consultants.com

גיוס הון מבנקים, קרנות ומשקיעיםבהמשך להכנתה של תוכנית עסקית או כשירות נפרד, אוריאל וקסלר יועצים בע"מ תשמח לסייע לכם בגיוס הון למימוש התוכנית, בין בישראל ובין בחו"ל.

סיוע בגיוס אשראי מבנקים יכלול ליווי וסיוע במו"מ בפניה לקבלת קווי אשראי או מסגרות אשראי רלבנטיות, בישראל או בחו"ל.

סיוע בגיוס מימון מקרנות ממשלתיות בישראל יכלול פניה בשם החברה לקרן ממשלתית בישראל במסלול הרלבנטי, בבקשה לקבלת מימון בערבות המדינה, בהגשת החומרים הנדרשים וליווי העסק בתהליך זה מול הגורם המרכז מטעם המדינה.

סיוע בגיוס מימון דרך קרנות פרטיות/משקיעים בארץ ובחו"ל יכלול קשר עם קרנות/משקיעים פרטיים פוטנציאליים לצורך גיוס ההון.

English